Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre
Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07
Nisan 2016 dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel
verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen
gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, İNSAN KAYNAKLARI MESLEK DERNEĞİ olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla,
şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?
Verdiğimiz hizmetleri teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek
için bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.
Kişisel verilerinizi aktarabileceğimiz kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; faaliyetlerimizi yürütmek üzere
hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?
İnternet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, cep telefonu uygulamalarımız, çalışanlarımız, toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu
tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna
ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt
içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
bunların düzeltilmesini i steme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

Bilgilendirme formunu tamamen okudum ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca
haklarım konusunda bilgi sahibi oldum, kişisel verilerimin yukarıdaki aydınlatıcı bilgi formu kapsamında işlenmesine muvafakatim
vardır.