1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İnsan Kaynakları Meslek Derneği (“Derneğimiz”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında bu Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Veri Sorumlusu

KVKK Madde 3/1 (ı) bendi uyarınca, veri sorumlusu, ‘’Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’’ olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Derneğimiz veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup kişisel verilerinizle ilgili olarak İnsan Kaynakları Meslek Derneği ile iletişime geçilebilmesi amacıyla Derneğimize ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır:

Unvanı: İnsan Kaynakları Meslek Derneği

Adres: Sağlık mahallesi Süleyman Sırrı caddesi No: 20/8-9 Çankaya, Ankara.

E-posta: info@ikmd.org.tr

3. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Derneğimiz, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Anayasa, KVKK ve ilgili mevzuat ile Kişisel Veri İşleme ve İmha Politikası kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Bu kapsamda işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu ve işlenme amaçlarını aşağıdaki tablo ile bilginize sunarız.

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler İşleme Amaçları
Kimlik Ad Soyad Kimlik Ad Soyad Etkinlik kaydınızın oluşturulması.
İletişim süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi.
İstatistik amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi ve bir sonraki konferans ve etkinliklere referans oluşturulması.

İletişim

Cep Telefonu Numarası, Elektronik Posta, Katıldığınız Şehir

Etkinlik kaydınızın oluşturulması.

İletişim süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi.

Mesleki Deneyim Bilgisi Çalışmakta olduğunuz işyerinin unvanı ve göreviniz. Etkinlik kaydınızın oluşturulması.
İstatistik amaçlarla katılımcı sayısının ve çalıştıkları şirketlerin belirlenmesi ve bir sonraki konferans ve etkinliklere referans oluşturulması
Görsel Kayıtlar Etkinlik süresince çekilecek fotoğraflar ve kamera kaydı.  Görsel kayıtlar Etkinlik süresince çekilecek fotoğraflar ve kamera kaydı. Sosyal medya, internet siteleri gibi yayın vasıtalarından yararlanarak Konferans ve Seminer’in duyurulması, farkındalık yaratılması.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, etkinlik kayıt sitemiz kayit.ikmd.org.tr üzerinden iletişim formunu doldurmanız suretiyle otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen;
a) Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü,
b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu,
c) Hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu,
d) Verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu,
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya
f) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu,
hallerde açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

5. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak kaydıyla, yukarıdaki madde 3’de açıkladığımız amaçların icra edilmesine yönelik olarak Derneğimiz üyeleriyle ve mevzuatın gerektirdiği hallerde yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

Öte yandan etkinlik esnasında çeşitli yayın vasıtalarında (Televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür, sosyal medya, internet siteleri vb. ) kullanılmak üzere sesli video ve fotoğraf çekimi yapılacak olup, bu görseller, Derneğimizin internet sitesinde, sosyal paylaşım platformlarında, ve basılı eserlerde kullanılabilecektir.

Derneğimizin ya da iş başvurusunda bulunduğunuz Dernek üyelerimizin, kişisel verilerinizi, veri saklama, veri yedekleme ve eposta hizmetlerine ilişkin yeterli güvenlik önlemleri ile donatılı çok uluslu bulut ve servis sağlayıcılarından hizmet alabilmesi, Dernek üyelerimizin sistem altyapısının (Mail-Dosya Sunucusu gibi…) dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulduğu bir alt yapıda olması, sebebi ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir. 

KVKK_Başvuru Formu